روزنامه شرق- سربازهاي عنوان‌دار قهرمان شدند- پنجشنبه,22 دی 1390