روزنامه شرق- پراکندگی کردان ایران- چهارشنبه,21 دی 1390