روزنامه شرق- سياري: نيازي به بستن تنگه نيست،‌درياي عمان را در كنترل داريم- پنجشنبه, 8 دی 1390