روزنامه شرق-آرایش سیاسی دنیا در حال تغییر اساسی است- پنجشنبه, 8 دی 1390