روزنامه شرق- پرسپوليس ركورد امتياز را در ليگ شكست- پنجشنبه,17 آذر 1390