روزنامه شرق- بازي براي بزرگداشت ارتش سرخ- پنجشنبه,17 آذر 1390