روزنامه شرق- احمدي‌نژاد: ميزبان صحبت كند- سه شنبه, 8 آذر 1390