روزنامه شرق- طراحی هشت سناريو عليه جمهوري اسلامي طی 2 ماه - سه شنبه, 8 آذر 1390