روزنامه شرق- محك انتخابات مصر- سه شنبه, 8 آذر 1390