روزنامه شرق- جاي خالي هنر در سيما- سه شنبه, 8 آذر 1390