روزنامه شرق-ریزش پست‌های مشایی- سه شنبه, 8 آذر 1390