روزنامه شرق- 30‌درصد دانش‌آموزان ‌در معرض کشیدن سيگار ‌و ‌قليان - سه شنبه, 8 آذر 1390