روزنامه شرق- مهلت 10روزه جوانفكر براي دفاع - سه شنبه, 8 آذر 1390