روزنامه شرق- تعلق فرهنگي چيست- سه شنبه, 8 آذر 1390