روزنامه شرق- دلار چيست و چرا؟- سه شنبه, 8 آذر 1390