روزنامه شرق- اهداي جايزه به ايرانشناس ايتاليايي- سه شنبه, 8 آذر 1390