روزنامه شرق- برخورد پليس با قمه‌زنان- سه شنبه, 8 آذر 1390