روزنامه شرق- وضعيت حجاب در شهرداري تهران زيبنده نيست- سه شنبه, 8 آذر 1390