روزنامه شرق- مردم در دوراهي ماهواره- سه شنبه, 8 آذر 1390