روزنامه شرق- استقلال با سختي به داربي رسيد- سه شنبه, 8 آذر 1390