روزنامه شرق- حذف كميته تيم‌هاي ملي و ستاد منشور اخلاقي- سه شنبه, 8 آذر 1390