روزنامه شرق- پايان ‌گري اسپيد با طناب دار- سه شنبه, 8 آذر 1390