روزنامه شرق- لندن در دستان راجر آرام گرفت- سه شنبه, 8 آذر 1390