روزنامه شرق- جاي محرومان، بازيكن بگيريد- سه شنبه, 8 آذر 1390