روزنامه شرق- صفارزاده: فدراسيون جهاني‌كارشكني مي‌كند- سه شنبه, 8 آذر 1390