روزنامه شرق- شوروي با عنوان «اشغالگر» معرفي شد- سه شنبه, 8 آذر 1390