روزنامه شرق- حماس در جاده مقاومت مدني- سه شنبه, 8 آذر 1390