روزنامه شرق- آغاز مرحله دوم خروج نيروهاي ناتو از افغانستان- سه شنبه, 8 آذر 1390