روزنامه شرق- انتخابات پارلماني در مصر برگزار شد- سه شنبه, 8 آذر 1390