روزنامه شرق- جايزه براي آسانژ- سه شنبه, 8 آذر 1390