روزنامه شرق- در انتخابات ما دخالت نكنيد - سه شنبه, 8 آذر 1390