روزنامه شرق- مقاصد هدف‌گذاري‌شده صادرات سايپا- سه شنبه, 8 آذر 1390