روزنامه شرق- شاخص تعارف را كنار گذاشت- سه شنبه, 8 آذر 1390