روزنامه شرق- رنگ از روي سكه پريد- سه شنبه, 8 آذر 1390