روزنامه شرق- نيازمند بازسازي اعتماد عمومي هستيم- سه شنبه, 8 آذر 1390