روزنامه شرق- تحلیل روزنامه ایندیپندنت از طرح کاهش رابطه با انگلیس- سه شنبه, 8 آذر 1390