روزنامه شرق- 107 فقره سرقت در پرونده سارقان امام‌زاده - سه شنبه, 8 آذر 1390