روزنامه شرق- بررسي انگيزه جنسي در قتل- سه شنبه, 8 آذر 1390