روزنامه شرق- قتل مرموز در خانه مرد معتاد- سه شنبه, 8 آذر 1390