روزنامه شرق- دزدي در ايستگاه‌هاي اتوبوس شهري - سه شنبه, 8 آذر 1390