روزنامه شرق- عشق به سرقت خودروهاي مدل بالا- سه شنبه, 8 آذر 1390