روزنامه شرق- قاتل منشي آموزشگاه در يك‌قدمي مرگ- سه شنبه, 8 آذر 1390