روزنامه شرق- اتفاقي وزنه‌بردار شدم- سه شنبه, 8 آذر 1390