روزنامه شرق- ميلاد كيايي و اعتراض- سه شنبه, 8 آذر 1390