روزنامه شرق- جدايي نادر از سيمين در كنار فيلم هايي از بزرگان جهان- سه شنبه, 8 آذر 1390