روزنامه شرق- مرگ كارگردان در مقابل دوربين- سه شنبه, 8 آذر 1390