روزنامه شرق- ارشادي نارنجي‌پوش شد- سه شنبه, 8 آذر 1390