روزنامه شرق- بارهاي اضافي براي اجراي تئاتر بيشتر- سه شنبه, 8 آذر 1390