روزنامه شرق- معادله دومجهولي بودجه يك‌دهم درصد- سه شنبه, 8 آذر 1390