روزنامه شرق- پشتوانه‌هاي آماري سرانه مطالعه كتاب چه پژوهش‌هايي است؟- سه شنبه, 8 آذر 1390